Videnskabshistorisk SelskabFørste generalforsamling
tirsdag, den 1. oktober 2002, kl. 19.15

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

  2. Fastlæggelse af selskabets vedtægter, herunder evt. navneændring.

  3. Valg af bestyrelse og revisor.

  4. Eventuelt.

Referatet er nederst på denne side.

Motivation for punkt 2:
Bestyrelsens forslag til vedtægter kan ses på en separat hjemmeside. Bestyrelsen foreslår i samme forbindelse at selskabet gør sit virkeområde bredere og at det ændrer navn til Videnskabshistorisk Selskab.
Begrundelsen for dette er følgende. Da Selskabet for de Eksakte Videnskabers Historie blev stiftet i 1949 var formålet at "skabe en kreds, i hvilken humanister og de eksakte videnskabers dyrkere får mulighed for at mødes i dette fælles interesseområde". Formålet var altså at samle interesserede fra forskellige fag. I dag kan man dog frygte at Selskabets fokusering på de eksakte videnskaber snarere udelukker en række potentielt interesserede. Sagen er den, at da Selskabet blev oprettet var videnskabshistorie stort set synonymt med de eksakte videnskabers historie. Siden da er andre videnskabers historie blevet udforsket også af danske forskere og mange er seriøst interesserede i videnskabernes historie mere generelt. Det forekommer uhensigtsmæssigt at udelukke disse emner og disse personer fra Selskabet.  

En anden grund til at skifte navn er at betegnelsen "eksakt" i vore dage har fået et hovent eller endog komisk skær. Det er naturligvis især tydeligt, hvis man betegner de andre videnskaber som de ueksakte. For 50 år siden var det måske ret klart, at de eksakte videnskaber betød matematik, fysik, astronomi og måske kemi. Det var disse videnskaber, der formulerede deres resultater i kvantitative love udtrykt i matematisk sprog. Nu om dage er det overhovedet ikke klart hvad begrebet inkluderer. De fleste andre videnskaber er i mellemtiden begyndt at bruge matematik bl.a. i form af matematiske modeller, så alle videnskaber kan til en vis grad kaldes eksakte, selv med den ovennævnte karakterisering. Man kan derfor også sige, at videnskabens udvikling i det sidste halve århundrede har problematiseret begrebet "eksakt videnskab" og overflødiggjort ordet "eksakt" i Selskabets navn.  

Der har faktisk altid været holdt foredrag om emner, der ikke helt faldt ind under emnet eksakte videnskabers historie. Teknikhistorie har været rigt repræsenteret, bl.a. med foredrag af A. G. Drachmann, og der har været foredrag om biologiens og medicinens historie samt foredrag med mere generel videnskabshistorisk indhold. Man kan derfor sige, at Selskabet altid har været et Selskab for videnskabshistorie mere generelt. Endeligt kan det anføres at man i Århus har taget et lignende skridt, idet man har omdøbt Institut for de Eksakte Videnskabers Historie til Institut for Videnskabshistorie. 

I forbindelse med navneforandringen synes bestyrelsen også at det er på tide at Selskabet får nogle vedtægter. Sådan nogle har vi aldrig haft. Bestyrelsen har udarbejdet et udkast som er vedlagt dette brev. Vi håber at forslaget må føre til en styrkelse af Selskabet og videnskabshistorien.

Referat af generalforsamlingen

Tilstede: Agnete Bentzen, Anja Skaar Jacobsen, Anne Lærke Rygg, August Ziggelaar, Bente Winstrøm-Olsen, Donald B. Wagner, Eva Willerslev, Finn Aaserud, Flemming Topsøe, Hanne Dalgas Christiansen, Ivan Brønnum, Jens Høyrup, Jesper Lützen, Jørn Johs. Christiansen, Kurt Ramskov, Ole Jørsboe, Tage Gutmann Madsen, Torkil Heiede.

Ad. 1:
Kurt Ramskov blev valgt til dirigent. Han udpegede Anja Skaar Jacobsen som referent.

Ad. 2:
Forslaget til vedtægter blev gennemgået punkt for punkt. Der fremkom enkelte ændringsforslag og der blev stemt om hver enkel paragraf eller underpunkter af disse.
§ 1. Navn
Et medlem stillede forslag om at beholde det gamle navn, men det blev nedstemt med 10 mod 4. Det nye navn Videnskabshistorisk Selskab og hele ordlyden af § 1 blev vedtaget med 12 for og 1 imod.
 
§ 2. Formål
Et medlem foreslog at slette tredie punkt under stk. 1, men dette ændringsforslag blev nedstemt med 9 mod 5. Enkelte sproglige ændringer blev tilføjet formuleringen i denne paragraf, men ellers blev den vedtaget.
 
§ 3. Medlemmer
Forslaget blev vedtaget med 17 for og 0 imod.
 
§ 4. Bestyrelsen
Der blev stillet forslag om indvalg af en suppleant og denne ændring blev umiddelbart indarbejdet i bestyrelsens forslag til vedtægterne.
Der blev stillet forslag om, at der skulle kræves 2 bestyrelsesmedlemmers underskrift i stk. 3, men dette ændringsforslag blev stemt ned med 13 mod 1.
Der blev også stillet forslag om, at det var kassererens underskrift der skulle være gældende i samme stk., men også det blev stemt ned med 11 mod 2.
Den oprindelige formulering af stk. 3 blev vedtaget med 14 for og 0 imod. Stk. 1 og 2 blev vedtaget med 16 for og 0 imod.
 
§ 5. Økonomi
Der blev stillet forslag om, at det generalforsamlingen skal fastsætte kontingentet, hvilket blev vedtaget med 15 for og 0 imod. Resten af denne paragraf blev vedtaget med 18 for og 0 imod.
 
§ 6. Generalforsamling
Der blev indføjet punkter om fastlæggelse af kontingent, behandling af indkomne forslag, samt Eventuelt i de obligatoriske punkter på den ordinære generalforsamling.
Et medlem stillede forslag om muligheden for at holde ekstraordinære generalforsamlinger, hvis et bestyrelsesmedlem eller 5 medlemmer anmoder herom. Et andet medlem fremsatte som ændringsforslag til dette, at 20% af medlemmerne skal anmode herom. Ændringsforslaget faldt, da 8 stemte imod og 7 for. Derimod blev forslaget om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling vedtaget med 9 for og 4 imod.
Paragraffen iøvrigt blev vedtaget med 16 for og 0 imod.
 
§ 7. Opløsning
Et medlem stillede forslag om en seperat paragraf om opløsning af Selskabet og dette blev vedtaget med 17 for og 0 imod.

Der er en separat side med den endelige version af vedtægterne.

Ad. 3:
De fire medlemmer af bestyrelsen, Anja Skaar Jacobsen, Bente Winstrøm-Olsen, Jesper Lützen og Kurt Ramskov genopstillede og blev genvalgt. Som suppleant blev foreslået Finn Aaserud, Niels Bohr Arkivet og han blev valgt. Som revisor blev August Ziggelaar genvalgt.

Ad. 4:
Der var intet under dette punkt.

Siden er senest ændret den 28. december 2003 af Kurt Ramskov

Startsside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English