Vedtægter

§ 1. NAVN

Selskabets navn er Videnskabshistorisk Selskab (tidligere Selskabet for de eksakte Videnskabers Historie). På engelsk bruges navnet: Danish Society for the History of Science.

§ 2. FORMÅL

 1. Selskabets formål er
  • at udbrede kendskab til og interesse for videnskabshistorie,
  • at være et samlingspunkt for videnskabshistorie i Danmark og særligt i Hovedstadsområdet, og
  • at præsentere videnskabshistorisk forskning fra ind- og udland.
 2. Selskabets formål søges bl.a. opnået ved regelmæssig afholdelse af foredrag og ekskursioner til museer og andre institutioner af videnskabshistorisk interesse 4-8 gange årligt.

§ 3. MEDLEMMER

 1. Som medlem kan optages personer, der vil støtte selskabets formål. Der kræves ingen forudsætninger udover interesse for videnskabshistorie. Anmodning om optagelse meddeles til et bestyrelsesmedlem.
 2. En person er medlem, når det første kontingent er indbetalt.
 3. Et medlem, der ikke betaler kontingent efter at have modtaget en rykker, betragtes automatisk som udmeldt.
 4. Et medlem kan kun ekskluderes, når bestyrelsen fremsætter forslag herom, og dette vedtages af en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer blandt de fremmødte medlemmer.

§ 4. BESTYRELSEN

 1. Selskabets administration og mødeaktivitet varetages af en bestyrelse på 4 medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen i år med lige årstal. Ved samme lejlighed vælges en suppleant og en revisor. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
 2. Formanden og næstformanden repræsenterer selskabet udadtil. Formanden ekspederer selskabets korrespondance og tilrettelægger mødeprogrammet i samråd med den øvrige bestyrelse. Næstformanden overtager formandens opgaver ved dennes fravær. Sekretæren indkalder til medlemsmøder, fører selskabets protokol og vedligeholder en fortegnelse over selskabets medlemmer. Kassereren fører selskabets regnskab og opkræver kontingent.
 3. Selskabet forpligtes ved et af bestyrelsesmedlemmernes underskrift

§ 5. SELSKABETS ØKONOMI

 1. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af kontingentet for selskabets medlemmer.
 2. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
 3. Bestyrelsen administrerer midlerne.
 4. Selskabets regnskab revideres af en revisor, der vælges på generalforsamlingen.
 5. Kontingent opkræves i begyndelsen af året.

§ 6. GENERALFORSAMLING

 1. Selskabets årlige ordinære generalforsamling holdes i foråret før 1. juni.
 2. Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, når formanden skriftligt opfordres dertil af et bestyrelsesmedlem eller af 5 af selskabets medlemmer. Opfordringen skal begrunde indkaldelsen. Den ekstraordinære generalforsamling skal holdes senest 3 måneder efter, at formanden har modtaget opfordringen.
 3. Indkaldelsen til en generalforsamling udsendes til medlemmerne senest 14 dage før afholdelsen. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen.
 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
  1. Formanden aflægger beretning
  2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  3. Fastlæggelse af kontingent.
  4. Indkomne forslag.
  5. Eventuel valg af bestyrelse, suppleant og revisor.
  6. Eventuelt.
 5. Hvor ikke andet er angivet i disse vedtægter, træffes alle valg, herunder valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor, ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer blandt de fremmødte medlemmer.
 6. Der kan kun træffes afgørelser om punkter, som er nævnt i dagsordenen.
 7. Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer blandt de fremmødte medlemmer.

§ 7. OPLØSNING

Selskabets opløsning kan alene vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer blandt de fremmødte medlemmer på en generalforsamling. Selskabets midler og arkiv overdrages i så fald til Steno Museet.


Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. oktober 2002 og træder i kraft fra denne dato.